Search:
Uchwały 2012


Uchwała XXIX/242/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-02-01 13:09:15)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko - Biała na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/241/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:26:22)
w sprawie współdziałania z Gminą Bielsko - Biała w zakresie realizacji zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/240/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:24:35)
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2013
Download attachment More...
Uchwała XXIX/239/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:23:46)
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:22:52)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/237/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:21:34)
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czernichów 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/236/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:20:46)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/235/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:19:40)
w sprawie nadania Panu Tomaszowi Hamerlak tytułu : "ZASŁUŻONY SPORTOWIEC GMINY WILKOWICE"
Download attachment More...
Uchwała XXIX/234/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:18:17)
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową  
Download attachment More...
Uchwała XXIX/233/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:17:15)
w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/232/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:07:38)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/231/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:06:03)
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/230/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:03:36)
w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/229/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:02:31)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 -2021
Download attachment More...
Uchwała XXIX/228/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 12:00:53)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/227/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 11:59:43)
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają komunalne 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/226/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 11:57:34)
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice, w Gminą Bielsko - Biała 
Download attachment More...
Uchwała XXIX/225/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 11:53:58)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013
Download attachment More...
Uchwała XXIX/224/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 11:51:47)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 (2013-01-04 11:49:16)
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/222/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:52:08)
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/221/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:50:46)
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy i wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/220/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:49:13)
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadanych psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2013 r.
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/219/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:47:32)
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2013
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/218/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:46:19)
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2013 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/217/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:45:17)
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/216/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:43:34)
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/215/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:41:30)
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/214/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:40:41)
w sprawie programu współpracy Gminy Wilkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/213/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:35:44)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/212/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:33:57)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/211/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:32:45)
w sprawie podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/210/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2013-10-10 10:03:48)
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z 09.02.2013 NR.NPII.4131.1.17.2013
Download attachment More...
Uchwała XXVIII/209/2012 z dnia 28 listopada 2012 (2012-12-04 13:30:22)
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
Download attachment More...
Uchwała XXVI/207/2012 z dnia 24 października 2012 (2013-10-10 10:06:05)
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na remont chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilkowice UCHYLONA UCHWAŁĄ RADY GMINY WILKOWICE Nr XXXVII/305/2013
Download attachment More...
Uchwała XXVI/206/2012 z dnia 24 października 2012 (2012-11-05 13:30:56)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilkowice w 2012 roku 
Download attachment More...
Uchwała XXVI/205/2012 z dnia 24 października 2012 (2012-11-05 13:29:42)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XXVI/204/2012 z dnia 24 października 2012 (2012-11-05 13:27:54)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2012 roku
Download attachment More...
Uchwała XXVI/203/2012 z dnia 24 października 2012 (2012-11-05 13:26:22)
w sprawie załatwienia ponownej skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXVI/202/2012 z dnia 24 października 2012 (2012-11-05 13:23:59)
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XXV/201/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 11:13:50)
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie współdziałania z Miastem Bielsko - Biała w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
Download attachment More...
Uchwała XXV/200/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 11:05:23)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej 
Download attachment More...
Uchwała XXV/199/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 11:02:41)
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Download attachment More...
Uchwała XXV/198/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-09-27 14:49:07)
w sprawie podziału Gminy Wilkowice na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
Download attachment More...
Uchwała XXV/197/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 11:01:38)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XXV/196/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 10:59:53)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok
Download attachment More...
Uchwała XXV/195/2012 z dnia 26 września 2012 (2012-10-03 10:58:20)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie gminne 
Download attachment More...
Uchwała XXV/194/2012 z dnia 26 września 2012 (2013-10-10 10:07:24)
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z 31.10.2013 NR.NPII.4131.1.488.2012
Download attachment More...
Uchwała XXIV/193/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:29:47)
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/192/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:28:51)
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/191/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-05 10:43:56)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XXIV/190/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-05 10:42:36)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/189/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:22:47)
w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXI/163/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1026/3 na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 214/3 oraz 216/14
Download attachment More...
Uchwała XXIV/188/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:20:50)
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/143/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/187/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:19:32)
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zajętej pod pas drogowy ulicy Gruntowej w Bystrej 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/186/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:18:19)
w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3319/100 na nieruchomość oznaczoną jako działkę nr 5420
Download attachment More...
Uchwała XXIV/185/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:17:02)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/184/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:16:06)
w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie gminne
Download attachment More...
Uchwała XXIV/183/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:15:17)
w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie gminne

Download attachment More...
Uchwała XXIV/182/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:14:26)
w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie gminne 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/181/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2012-09-04 16:13:26)
w sprawie załatwienia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXIV/180/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 (2013-10-10 10:08:31)
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z 04.10.2012 NR.NPII.4131.1.371.2012
Download attachment More...
Uchwała XXIII/179/2012 z dnia 25 lipca 2012 (2012-08-07 14:44:55)
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice
Download attachment More...
Uchwała XXIII/178/2012 z dnia 25 lipca 2012 (2012-08-07 14:43:17)
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. - regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywującego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice.
Download attachment More...
Uchwała XXIII/177/2012 z dnia 25 lipca 2012 (2012-08-07 14:39:18)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy)
Download attachment More...
Uchwała XXIII/176/2012 z dnia 25 lipca 2012 (2012-08-07 14:37:29)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice e wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia
Download attachment More...
Uchwała XXII/175/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:36:23)
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XXII/174/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:35:43)
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2012 roku na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Bielskiego
Download attachment More...
Uchwała XXII/173/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:34:35)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilkowice w 2012 roku
Download attachment More...
Uchwała XXII/172/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:32:46)
w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/156/2012 rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 
Download attachment More...
Uchwała XXII/170/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:31:12)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXII/169/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:26:13)
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/348/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 marca 2006r. w sprawie przyjęcia opłaty zryczałtowanej i ustalenia górnych stawek za usługi świadczone przez Sp. z o. o. "Ekoład" w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych
Download attachment More...
Uchwała XXII/168/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:26:30)
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za 2011 rok - załączniki dostępne w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Wilkowicach
Download attachment More...
Uchwała XXII/167/2012 z dnia 26 czerwca 2012 (2012-07-05 15:26:23)
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XXI/166/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:30:06)
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
Download attachment More...
Uchwała XXI/165/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:28:40)
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, uchwalonego przez Radę Społeczną SG ZOZ w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XXI/164/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:25:13)
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Download attachment More...
Uchwała XXI/163/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:23:22)
w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1026/3 na nieruchomości oznaczoną jako działki nr 214/3 oraz 216/14
Download attachment More...
Uchwała XXI/162/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:21:51)
w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie darowizny nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XXI/161/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:20:21)
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XXI/160/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:19:04)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XXI/159/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:17:34)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice na rok 2012
Download attachment More...
Uchwała XXI/158/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:13:12)
w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
Download attachment More...
Uchwała XXI/157/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:10:25)
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra, Meszna na terenie Gminy Wilkowice" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Download attachment More...
Uchwała XXI/156/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 14:06:31)
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 
Download attachment More...
Uchwała XXI/155/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 13:57:47)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 -2021
Download attachment More...
* Załącznik do Uchwały XXI/155/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 13:58:53)
Download attachment More...
Uchwała XXI/154/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 13:56:27)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XXI/153/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 13:54:36)
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Download attachment More...
Uchwała XXI/152/2012 z dnia 30 maja 2012 (2012-06-06 13:52:07)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 
Download attachment More...
Uchwała XX/151/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 13:02:10)
w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" przy wspólnej aplikacji w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013  
Download attachment More...
Uchwała XX/150/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 12:57:23)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XX/149/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 12:54:54)
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
Download attachment More...
Uchwała XX/148/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 12:48:03)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 -2021
Download attachment More...
Uchwała XX/147/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 12:46:34)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok.
Download attachment More...
Uchwała XX/146/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 (2012-05-10 12:38:38)
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu o nazwie "Wilkowice - ekspert w eduk@cji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Download attachment More...
Uchwała XIX/145/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:37:25)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko - Biała na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice na rok 2012
Download attachment More...
Uchwała XIX/144/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:33:42)
w sprawie współdziałania z Gminą Bielsko - Biała w zakresie zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice na rok 2012
Download attachment More...
Uchwała XIX/143/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:31:23)
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
Download attachment More...
Uchwała XIX/142/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:30:07)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XIX/141/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:29:03)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XIX/140/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:28:17)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021
Download attachment More...
Uchwała XIX/139/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:22:15)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok 
Download attachment More...
Uchwała XIX/138/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:20:24)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XIX/137/2012 z dnia 28 marca 2012 (2013-10-10 10:09:46)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice na rok 2012  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z 02.05.2012 NR.NPII.4131.1.120.2012
Download attachment More...
Uchwała XIX/136/2012 z dnia 28 marca 2012 (2012-04-19 13:16:34)
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Download attachment More...
Uchwała XVIII/135/2012 z dnia 23 marca 2012 (2012-04-19 13:14:29)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XVIII/134/2012 z dnia 23 marca 2012 (2012-05-10 12:35:54)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice w centralnej części gminy
Download attachment More...
Uchwała XVII/133/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 14:11:04)
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2011 rady Gminy Wilkowice z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Wilkowice i ustalenia jej składu Osobowego
Download attachment More...
Uchwała XVII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 14:06:36)
w sprawie współdziałania z Miastem Bielsko - Biała w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej 
Download attachment More...
Uchwała XVII/131/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 14:01:36)
w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XI/84/2011 z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej prze działkę nr 1993/7, położoną w Wilkowicach na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1991/3 położonej w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XVII/130/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:58:39)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XVII/129/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:57:15)
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 - 2021 
Download attachment More...
Uchwała XVII/128/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:54:46)
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok  
Download attachment More...
Uchwała XVII/127/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2013-10-10 10:11:13)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1, w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z 04.04.2012 NR.IFIII.4131.25.2012
Download attachment More...
Uchwała XVII/126/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:50:21)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilkowice na lata 2012 -2020
Download attachment More...
Uchwała XVII/125/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:47:32)
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wilkowice na lata 2012 -2020
Download attachment More...
Uchwała XVII/124/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:42:59)
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku 
Download attachment More...
Uchwała XVII/123/2012 z dnia 29 lutego 2012 (2012-03-19 13:41:19)
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2012 roku oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
Download attachment More...
Uchwała XVI/122/2012 z dnia 8 lutego 2012 (2012-03-19 13:38:24)
w sprawie Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach 
Download attachment More...
Uchwała XV/121/2012 z dnia 25 stycznia 2012 (2012-02-02 12:19:22)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XV/120/2012 z dnia 25 stycznia 2012 (2012-02-02 12:18:09)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice 
Download attachment More...
Uchwała XV/119/2012 z dnia 25 stycznia 2012 (2012-02-02 12:16:38)
w sprawie programu współpracy Gminy Wilkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Download attachment More...
Uchwała XV/118/2012 z dnia 25 stycznia 2012 (2012-02-02 12:12:29)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na rok 2012
Download attachment More...
Uchwała XV/117/2012 z dnia 25 stycznia 2012 (2012-02-02 12:10:24)
w sprawie przystąpienia w latach 2012 - 2013 do realizacji projektu pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Download attachment More...