Rejestry instytucji kultury


Nazwa

Rejestr Instytucji Kultury

Opis

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wilkowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Miejsce

Urząd Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25

Informacja

Referat kultury, sportu i promocji gminy
II piętro pok. 414
tel. /033/ 4990077 w. 414

Maciej Mrówka,

Inne

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wilkowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu
w rejestrze.

6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru,
w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

28‑09‑2015 09:06:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rejestr Instytucji Kultury powardzonych przez Gminę Wilkowice

14‑04‑2015 09:07:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 21/2015 z dnia 2 marca 2015

09‑03‑2015 12:13:35

w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury

09‑03‑2015 12:12:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  21‑08‑2013 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  21‑08‑2013 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2015 12:10:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie