GOSPODARKA ODPADAMI


 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2022

W związku z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2020 r. w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można zadeklarować nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  9,50 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  30,00 zł/mies./osobę.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji administracyjnej zostanie obarczony opłatą podwyższoną:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  38,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  120,00 zł/mies./osobę.

 

W 2022 roku możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 5% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.

 

SKŁADANIE DEKLARACJI W 2022 ROKU

Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od ilości zużytej wody, powinni złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczyć opłatę na bieżący rok kalendarzowy - do  31 stycznia 2022 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej. Deklaracje można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wilkowicach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25.

W przypadku braku złożenia deklaracji, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, zostaną pobrane dane z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej o ilości zużytej wody/ścieków, a następnie wysłane zostaną postanowienia i Wójt, w drodze decyzji, naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r., biorąc pod uwagę dane zawarte w ostatniej złożonej deklaracji, w tym zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.

Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki – zatem nie jest konieczne składanie deklaracji na 2022 r.

Ogólne wytyczne dotyczące składania deklaracji:

 • Składanie pierwszej deklaracji:
  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Zmiany mające wpływ na wysokość opłaty:
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” Zmiany te dotyczą m.in. wyprowadzki, zamieszkania dodatkowej osoby na nieruchomości, urodzenia dziecka.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – DEKLARACJE

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny tylko:

 • w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

 

WYMIAR OPŁATY

Nowe wymiary opłat na rok 2022 zostaną dostarczone do wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych opłatę uiszcza się z dołu – bez wezwania –  zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w terminach:

 1. do 31 marca za I kwartał;
 2. do 30 czerwca za II kwartał;
 3. do 30 września za III kwartał;
 4. do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania, z dołu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

 

HARMONOGRAMY

Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2022 były dostarczane mieszkańcom przez spółkę Ekoład w grudniu. Ponadto możliwe jest pobranie harmonogramów ze strony internetowej: www.wilkowice.pl - Środowisko - Gospodarka Odpadami - HARMONOGRAMY.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – JAK SEGREGOWAĆ?

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK-u znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce  Środowisko - Gospodarka Odpadami – PSZOK.

 

REKLAMACJE

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Jak zgłaszać reklamacje?

Urząd Gminy w Wilkowicach:

 • e-mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl,
 • telefonicznie: (33) 499-00-77/79/80/81/82 wew. 3,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

 

EKOŁAD:

 • e-mailowo na adres: biuro@ekolad.eu,
 • telefonicznie: (33) 817 07 51,
 • osobiście w siedzibie firmy ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice.

 

Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke , w dniu:  11‑01‑2021 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2021 10:36:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie