GOSPODARKA ODPADAMI


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019

 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 1. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej rozliczających się  w oparciu o  ilość zużytej wody z danej nieruchomości:
 • przy segregacji  odpadów – 4,70 zł /m3 zużytej wody
 • przy braku segregacji odpadów- 9,40 zł / m3 zużytej wody;
 1. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej rozliczających się   w oparciu o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość:
 • przy segregacji  odpadów – 16,00 zł od osoby /mies. 
 • przy braku segregacji odpadów - 32,00 zł  od osoby /mies.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów.

Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów.

Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.

SKŁADANIE DEKLARACJI W 2019 ROKU

 
 

Każdy właściciel nieruchomości rozliczający się  w oparciu o  ilość zużytej wody z danej nieruchomości, który nie upoważnił Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych o ilości zużytej wody z właściwej spółki wodociągowej lub kanalizacyjnej ma obowiązek złożenia w terminie do 15 stycznia 2019 roku nowej deklaracji  w celu wyliczenia opłaty za odpady komunalne na rok 2019.

 

 

Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość mają obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, tylko
w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.

w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość).

 

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami –DEKLARACJA

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane na dzienniku podawczym lub w pokoju referatu ochrony środowiska (na parterze ) w godzinach pracy Urzędu, bądź listownie na adres: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

WYMIAR OPŁATY 2019

 

 

Nowy wymiar opłaty wraz decyzją określającą wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok dla właścicieli nieruchomości, którzy upoważnili Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej oraz dla właścicieli nieruchomości rozliczających się
w oparciu o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość (u których nie nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) zostanie wygenerowany na podstawie ostatniej złożonej deklaracji. Ww. wymiary oraz decyzje będą do odbioru wraz z wymiarem podatkowym u sołtysów. Właścicielom nieruchomości, którzy nie odbiorą  wymiaru opłaty zostaną one  doręczone pocztą.

Właściciele, którzy nie dokonali powyższego upoważnienia, powinni złożyć nową deklarację do 15 stycznia 2019 roku. W przypadku niedotrzymania obowiązującego  terminu deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć w jak najszybszym terminie ze względu na upływający w lutym termin płatności za I kwartał 2019 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie ochrony środowiska UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

 

Terminy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2019 r.,  zgodnie z uchwałą nr VIII/61/2015  Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

 1. do 28 lutego za I kwartał;
 2. do 30 czerwca za II kwartał;
 3. do 30 września za III kwartał;
 4. do 30 listopada za IV kwartał.

 

Opłatę uiszcza się na indywidualne konto wskazane w wymiarze opłaty.

 

HARMONOGRAMY

 

Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 zostaną dostarczone mieszkańcom przez spółkę Ekoład w miesiącach  grudniu
i styczniu. Harmonogramy zostały zamieszczone w grudniowym wydaniu Głosu Gminy Wilkowice oraz dostępne są na Facebooku Gminy Wilkowice a także do pobrania na stronie www.wilkowice.pl -> Ekologia -> Gospodarka Odpadami -> HARMONOGRAMY.

 

UWAGA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2019. Zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych:

 

 1. Odpady stanowiące pozostałość po segregacji, zmieszane odpady komunalne (kubeł lub czarne worki) oraz bioodpady (worek brązowy) -  będą odbierane w tym samym dniu danego miesiąca wyznaczonego dla poszczególnych rejonów,
 2. odpady zebrane w sposób selektywny (worek żółty, niebieski i zielony) oraz popiół (w kuble) będą odbierane w inny wyznaczony dzień danego miesiąca dla poszczególnych rejonów.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

Wszyscy już przywykliśmy do segregowania odpadów z podziałem na:

 

 • szkło gromadzone w  zielonych pojemnikach (workach),

 

 • papier w niebieskich pojemnikach (workach),

 

 • metal i tworzywa sztuczne w żółtych pojemnikach (workach),

 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

            sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji    

            odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) właściciele nieruchomości zobowiązani są   

            poddać segregacji kolejną frakcję odpadów tj.

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

            Na gminę natomiast został nałożony obowiązek odbioru od mieszkańców tej frakcji odpadów.

Od 1 stycznia 2019 r. prosimy o gromadzenie w brązowych pojemnikach (workach) odpadów takich jak:

resztki kuchenne, przeterminowana żywność, przeterminowane owoce i warzywa, obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne, rośliny doniczkowe, a także łupiny po orzechach i resztki produktów mlecznych.

 

Do brązowych pojemników  NIE WRZUCAMY odpadów zielonych: trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, roślin ogrodowych.

 

 

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie w www.wilkowice.pl, w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami –SEGREGACJA ODPADÓW

 

Dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych dostarczane są worki na odpady zebrane w sposób selektywny przez

Ekoład Sp. z o.o. Otrzymana ilość worków uzależniona jest od ilości worków z surowcami wtórnymi jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu. Przykładowo jeśli z danej nieruchomości zostaną oddane 4 worki z frakcjami zebranymi w sposób selektywny to otrzymają państwo również 4 worki na kolejny miesiąc na selektywną zbiórkę odpadów.

 

 

WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, BIOODPADY- bez odpadów zielonych) WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY STANOWIĄCE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE) ORAZ POPIÓŁ.

 

POPIÓŁ

 

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu

i odpadów wielkogabarytowych na 2019 r., dla Gminy Wilkowice od października 2019 r. do końca maja 2020 r. odbierany będzie popiół (wystawiony w kubłach umożliwiających mechaniczny ich załadunek i odbiór przez podmiot odbierający).

Niedozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Należy przypomnieć, że pojemniki z popiołem oraz zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu dla danego rejonu do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.

Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.


Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.

                                                                                           

                                           ODPADY  WIELKOGABARYTOWE

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2019 r., dla Gminy Wilkowice wrzesień jest miesiącem odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości przez podmiot odbierający. W pozostałych miesiącach istnieje możliwość dostarczenia ich do PSZOK przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach własnym transportem z uwzględnieniem obowiązującego limitu ( do 150 kg rocznie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami ).

Jednocześnie przypominamy, że za odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.

Dlatego też podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych  będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

- remontowo-budowlane ( umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki,  

  panele, okna, ramy okienne)

 -odzież

- kosiarki spalinowe

- odpady ogrodowe

- zużyte opony

- sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady te utylizowane są oddzielnie od odpadów        

   wielkogabarytowych

 

- części samochodowe.

 

Prosimy o niewystawianie takich odpadów w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady takie (za wyjątkiem części samochodowych) są odbierane, po dostarczeniu własnym transportem, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy 

ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Odbieranie odpadów bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło - jeden raz w miesiącu,

2) odpady ulegające biodegradacji (z wyjątkiem odpadów zielonych)  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - tzw. bioodpady-  jeden raz w miesiącu, a w okresie od  kwietnia do września - dwa razy w miesiącu

3) nieselektywnie zebrane odpady tj. zmieszane frakcje odpadów takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, a także  pozostałość po segregowaniu - jeden raz w miesiącu, a w okresie lipiec-sierpień dwa razy w miesiącu,

4) popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od października do  kwietnia każdego roku,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a nieruchomość wykorzystana jest do prowadzenia działalności gospodarczej np.: obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy, szpitale itp. w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i z częstotliwością wynikającą z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

     PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek-Piątek 800-1600

Sobota 800-1400

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:

 a. Odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Wilkowicach (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), dla których złożona została deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one
 z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,

c. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów,

d. Zastosowanie się do  zapisów Regulaminu PSZOK-u.

Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości do PSZOK, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.

 PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W PSZOK  przyjmowane są odpady  komunalne powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy:

 1.  papier i tektura,
 2.  opakowania z papieru i tektury,
 3.  tworzywa sztuczne,
 4. opakowania z tworzyw sztucznych,
 5.  metale,
 6.  opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 7.  szkło oraz opakowania ze szkła,
 8.  odpady zielone,
 9.  odpady ulegające biodegradacji,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11.  gleba i ziemia,

l) zużyte baterie i akumulatory,

      m) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe,
 •  zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,
 •  popiół,
 • odzież i tekstylia.

Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów:

 • Informacja dotycząca przyjmowania odpadów zielonych, zużytych opon,  odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilkowicach.

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u przez właściciela nieruchomości następujących odpadów:

a.  zielonych   – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon  – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  – do 150 kg rocznie

d. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalnedo 1 tony rocznie.

Odpady te mogą pochodzić z drobnych prac remontowych niewymagające pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  i mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla całej nieruchomości.

Jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości.

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 a. azbestu,

b. części samochodowych (tj. reflektory, szyby itp.),

c. odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d. odpady w opakowaniach cieknących,

e. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych,

f. wskazujących na źródło ich pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,

g. zmieszanych odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. np. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie).

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość
po segregacji oraz zmieszane odpady komunalne) odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 00 77 wew. 402, blipart@wilkowice.pl, eduraj@wilkowice.pl

 

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2019 11:45:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie