Zasady działalności lobbingowej oraz wystąpienia podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową


Lp.

Data
wystąpienia

Nazwa
podmiotu

Wskazanie oczekiwanego
sposobu rozstrzygnięcia

Skan
wystąpienia

Rozstrzygnięcie

1

13.07.2016

Artur Brylikowski
Grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing

Stowarzyszenie Cannabis House

Udzielenie informacji o zarządzeniu bądź w przypadku jego braku - sporządzenie zarządzenia dot. wewnętrznych procedur obsługi lobbystów.

Wystąpienie (skan do pobrania)

Wydanie Zarządzenia nr 88/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. (skan do pobrania)

 

Odpowiedź na wniosek w sprawie informacji i wprowadzeniu zarządzenia

dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu (jeśli nie zostało ono wprowadzone) jak najszybsze uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia i przesłania drogą elektroniczną miejsca jego umieszczenia – pismo nr SK.KW.113.2016 przesłana do Występującego (skan do pobrania)

 

 

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

 

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy Wilkowice Zarządzeniem nr 88/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Wilkowicach przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

Zarządzenie nr 88/2016 do pobrania

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  02‑08‑2016 11:11:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  02‑08‑2016 11:11:16
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2016 12:02:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie