GOSPODARKA ODPADAMI


 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021

W związku z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2020 r. w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można zadeklarować nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  7,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  24,00 zł/mies./osobę.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji administracyjnej zostanie obarczony opłatą podwyższoną:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  28,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  96,00 zł/mies./osobę.

 

W 2021 roku możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 5% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.

 

SKŁADANIE DEKLARACJI  W 2021 ROKU

Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od ilości zużytej wody, powinni złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczyć opłatę na bieżący rok kalendarzowy - do  31 stycznia 2021 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej. Z uwagi na pandemię Covid-19, deklaracje można składać do skrzynki zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy w Wilkowicach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25.

W przypadku braku złożenia deklaracji, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, zostaną pobrane dane z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej o ilości zużytej wody/ścieków, a następnie wysłane zostaną postanowienia i Wójt, w drodze decyzji, naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r., biorąc pod uwagę dane zawarte w ostatniej złożonej deklaracji, w tym zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.

Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość otrzymają wymiar opłaty– zatem nie jest konieczne składanie deklaracji na 2021 r.

Ogólne wytyczne dotyczące składania deklaracji:

 • Składanie pierwszej deklaracji:
  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Zmiany mające wpływ na wysokość opłaty:
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” Zmiany te dotyczą m.in. wyprowadzki, zamieszkania dodatkowej osoby na nieruchomości, urodzenia dziecka.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – DEKLARACJE

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny tylko:

 • w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

 

WYMIAR OPŁATY

Nowe wymiary opłat na rok 2021 zostaną dostarczone do wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych opłatę uiszcza się z dołu – bez wezwania –  zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w terminach:

 1. do 31 marca za I kwartał;
 2. do 30 czerwca za II kwartał;
 3. do 30 września za III kwartał;
 4. do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania, z dołu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

 

HARMONOGRAMY

Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2021 były dostarczane mieszkańcom przez spółkę Ekoład w grudniu. Ponadto możliwe jest pobranie harmonogramów ze strony internetowej: www.wilkowice.pl - Środowisko - Gospodarka Odpadami - HARMONOGRAMY.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – JAK SEGREGOWAĆ?

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK-u znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce  Środowisko - Gospodarka Odpadami – PSZOK.

 

REKLAMACJE

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Jak zgłaszać reklamacje?

Urząd Gminy w Wilkowicach:

 • e-mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl,
 • telefonicznie: (33) 499-00-77/79/80/81/82 wew. 3,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

 

EKOŁAD:

 • e-mailowo na adres: biuro@ekolad.eu,
 • telefonicznie: (33) 817 07 51,
 • osobiście w siedzibie firmy ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice.

 

Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke , w dniu:  11‑01‑2021 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2021 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2021 14:15:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive