GOSPODARKA ODPADAMI


 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020

W związku z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2020 r. w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie można zadeklarować nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  7,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  24,00 zł/mies./osobę.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji administracyjnej zostanie obarczony opłatą podwyższoną:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  28,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  96,00 zł/mies./osobę.

 

Również od 1 stycznia 2020 r. przewidywane jest częściowe zwolnienie z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 5% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.

 

SKŁADANIE DEKLARACJI  W 2020 ROKU

W związku z koniecznością dostosowania wzoru deklaracji do obowiązujących przepisów każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia w terminie do 31 stycznia 2020 roku nowej deklaracji  w celu wyliczenia opłaty za odpady komunalne na rok 2020. 

Ogólne wytyczne dotyczące składania deklaracji:

 • Składanie pierwszej deklaracji:
 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

 

 • Zmiany mające wpływ na wysokość opłaty:
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami –DEKLARACJA

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane na dzienniku podawczym lub w pokoju gospodarki odpadami komunalnymi (na parterze pok. 204) w godzinach pracy Urzędu, bądź listownie na adres: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

Kiedy możliwe jest pomniejszenie opłaty?

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach złożenie deklaracji zmniejszającej  wysokość opłaty możliwe tylko:

 • w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

WYMIAR OPŁATY 2020

Nowe wymiary opłaty zostaną wygenerowane na podstawie złożonych do 31 stycznia 2020 r. deklaracji.
Ww. wymiary będą do odbioru wraz z wymiarem podatkowym u sołtysów. Właścicielom nieruchomości, którzy nie odbiorą  wymiarów opłat zostaną one  doręczone pocztą.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych opłatę uiszcza się z dołu – bez wezwania –  zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w terminach:

 1. do 31 marca za I kwartał;
 2. do 30 czerwca za II kwartał;
 3. do 30 września za III kwartał;
 4. do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania, z dołu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

 

HARMONOGRAMY

Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2020 były dostarczane mieszkańcom przez spółkę Ekoład w grudniu. Ponadto możliwe jest pobranie harmonogramów ze strony internetowej: www.wilkowice.pl - Ekologia - Gospodarka Odpadami - HARMONOGRAMY.

UWAGA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami – SEGREGACJA ODPADÓW.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK-u znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

REKLAMACJE

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Jak zgłaszać reklamacje?

Urząd Gminy w Wilkowicach:

 • e-mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl,
 • telefonicznie: (33) 499-00-77 wew. 402,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

 

EKOŁAD:

 • e-mailowo na adres: biuro@ekolad.eu,
 • telefonicznie: (33) 817-07-52
 • osobiście w siedzibie firmy ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice.

 

Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke , w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 08:46:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive