Punkt selektywnej zbiórki


 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek – Piątek: 800-1600

Sobota: 800-1400

 

Kontakt telefoniczny do PSZOK-u: (33) 817- 00- 37

 

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:

 • Odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Wilkowicach (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których znajdują się domki letniskowe), dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,
 • Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów,
 • Zastosowanie się do zapisów Regulaminu PSZOK-u.

Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości do PSZOK, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów. Wzór upoważnienia do pobrania znajduje się na dole strony.

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 

W PSZOK  przyjmowane są odpady  komunalne powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy:

 •  papier i tektura,
 •  opakowania z papieru i tektury,
 •  tworzywa sztuczne,
 •  opakowania z tworzyw sztucznych,
 •  metale,
 •  opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 •  szkło oraz opakowania ze szkła,
 •  odpady zielone,
 •  odpady ulegające biodegradacji,
 •  przeterminowane leki i chemikalia,
 •  gleba i ziemia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe,
 •  zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,
 •  popiół,
 •  odzież i tekstylia.

 

Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów:

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u przez właściciela nieruchomości następujących odpadów:

 • zużyte opony  – do 2 kompletów rocznie,
 • meble i innych odpadów wielkogabarytowe  – do 150 kg rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalnedo 1500 kg rocznie.

 

W przypadku przekroczenia ilości oddawanych odpadów ponad określony limit, od właścicieli nieruchomości, zostanie pobrana opłata wg obowiązującego na dany rok cennika za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpady te mogą pochodzić z drobnych prac remontowych niewymagające pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla całej nieruchomości.

 

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 • azbestu,
 • części samochodowych (tj. reflektory, szyby itp.),
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych,
 • wskazujących na źródło ich pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość po segregacji) odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie).

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie bip.gwwilkowice.finn.pl w zakładce Gospodarka odpadami – Uchwały
w sprawie gospodarki odpadami.

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem tel.: 33 499 00 77/79//80/81/82 wew. 3 bądź mailowo: blipart@wilkowice.pl, kcendrzak@wilkowice.pl.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

01‑01‑1970 01:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór upoważnienia

01‑01‑1970 01:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke
email: ssnaczke@wilkowice.pl
, w dniu:  10‑01‑2021 14:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑04‑2015 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2021 14:18:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie