Punkt selektywnej zbiórki


Punkt selektywnej zbiórki

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek-Piątek 800-1600

Sobota 800-1400

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:

 

a. Odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Wilkowicach (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), dla których złożona została deklaracja            o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one     z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,

c. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny,

d. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów,

e. Zastosowanie się do  zapisów Regulaminu PSZOK-u.

 

Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.

 

 PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Do PSZOK-u można dostarczyć:

a. odpady poremontowe i rozbiórkowe - inne niż gruz,

b. gruz (bez domieszek innych odpadów budowlanych),

c. odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,

d. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

e. odpady wielkogabarytowe,

f. opony,

g. papier, karton,

h. tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE),

i. opakowania ze szkła,

j. opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa, butelki PET),

k. opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące z gospodarstw domowych,

l. odpady problemowe typu m.in. tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, i opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego,

m. odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.)

n. baterie i akumulatory,

o. popiół,

p. szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych,

q. leki

 

Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów.

 

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

a. azbestu,

b. części samochodowych (tj. reflektory, szyby itp.),

c. odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d. odpady w opakowaniach cieknących,

e. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych,

f. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,

g. zmieszane odpady komunalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANO-REMONTOWYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr LII/439/2014
w sprawie zmiany: uchwały nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadzono limit w ilości do 1 tony w ciągu roku kalendarzowego dla całej nieruchomości. Zatem od miesiąca grudnia 2014 r., jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości na podstawie wystawionej faktury przez prowadzącego PSZOK czyli firmę Ekoład sp. z o.o. Jeśli wykonywany jest remont na nieruchomości we własnym zakresie,  przed wywiezieniem do PSZOK odpadów pochodzących z remontu, należy zgłosić taki fakt do referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Wilkowice w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów remontowo budowlanych oraz gruzu z nieruchomości do PSZOK. Natomiast jeśli remont jest wykonywany przez specjalistyczną firmę remontowo budowlaną odpady te powinny być dostarczone do PSZOK odpłatnie przez podmiot wykonujący usługę jako pochodzące z działalności gospodarczej i firma wykonująca taki remont otrzymuje fakturę oraz ponosi koszt ich zagospodarowania. Odpady remontowo budowlane właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mogą dostarczyć do PSZOK w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ILOŚCI WSKAZUJĄCEJ NA ICH POCHODZENIE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.                                Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami dot. gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH.

 W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług              w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                              i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następujących odpadów:

a.  zielonych   – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon  – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  – do 150 kg rocznie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami dot. gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. np. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie)

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość
po segregacji ) odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.pl         w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami - Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 00 77 wew. 402, etrzopek@wilkowice.pl, edobija@wilkowice.pl

 

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

01‑01‑1970 01:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór upoważnienia

01‑01‑1970 01:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  07‑04‑2015 14:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑04‑2015 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2016 09:05:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie