GOSPODARKA ODPADAMI


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2018

Informujemy, że 29 listopada 2017 roku  Rada Gminy Wilkowice podjęła uchwałę  w sprawie wyboru metod oraz  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Wilkowice (uchwała Nr XLII/342/2017 opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego  z 2017 roku, poz. 6692).

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 1. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej rozliczających sięw oparciu oilość zużytej wody z danej nieruchomości:
 • przy segregacji odpadów – 3,30 zł /m3 zużytej wody
 • przy braku segregacji odpadów- 6,60 zł / m3 zużytej wody;
 1. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej rozliczających sięw oparciu o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość:
 • przy segregacji odpadów – 12,00 zł od osoby /mies.
 • przy braku segregacji odpadów - 24,00 złod osoby /mies.

Wprowadzone zmiany dotychczasowych stawek spowodowane są:

 • znaczącym wzrostem od 1 stycznia 2018 r., cen obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, do którego trafiają odpady pochodzące z terenu naszej gminy,
 • stale zwiększającą się ilością odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców,szczególnie odpadów stanowiących pozostałość po segregacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów.

Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów.

Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.

Kolejna uchwała Rady Gminy Wilkowice  to uchwała   Nr  XLII/343/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Wilkowice (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2017 roku, poz. 6693).

 

 

W związku z nowymi stawkami opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku, każdy właściciel nieruchomości rozliczający się  w oparciu o  ilość zużytej wody z danej nieruchomości ma obowiązek złożenia w terminie do 15 stycznia 2018 roku nowej deklaracji  w celu wyliczenia opłaty za odpady komunalne na rok 2018.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce ekologia/gospodarka odpadami/deklaracja.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane na dzienniku podawczym (na parterze) lub w pokoju 303 (na I piętrze), w godzinach pracy Urzędu, bądź listownie na adres: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie stawki opłaty. W tym przypadku nie ma  konieczności składania nowej deklaracji na kolejny rok kalendarzowy.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć na wskazanej wyżej stronie internetowej.

 

Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie Gospodarki Odpadami UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH.

 W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następujących odpadów:

a.  zielonych   – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon  – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  – do 150 kg rocznie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANO-REMONTOWYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wilkowice uchwały  nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadzono limit w ilości do 1 tony w ciągu roku kalendarzowego dla całej nieruchomości. Dlatego odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagające pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości nie większej niż 1 tona w ciągu roku dla całej nieruchomości. Jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości na podstawie wystawionej faktury przez prowadzącego PSZOK czyli firmę Ekoład sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami dot. gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.


HARMONOGRAMY

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 zostały dostarczone mieszkańcom przez spółkę Ekoład w miesiącu grudniu. Harmonogramy dostępne były również w grudniowym wydaniu Głosu Gminy Wilkowice oraz dostępne są na Facebooku Gminy Wilkowice a także do pobrania na stronie www.wilkowice.pl -> Ekologia -> Gospodarka Odpadami ->NOWE HARMONOGRAMY.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Gmina Wilkowice przejęła obowiązki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy udziale firmy Ekoład Sp. z o.o. wybranej w drodze przetargu. Najważniejszym założeniem nowego systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, w tym zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez ich składowanie w kompostownikach.

Na terenie naszej Gminy nowym systemem zostały objęte wszystkie rodzaje nieruchomości
tj. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czyli takie gdzie prowadzona jest np. działalność gospodarcza, instytucje publiczne- szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia oraz domki letniskowe.

I. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemniki/ worki. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości stanowią jego własność.

Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to :

1) pojemniki z tworzywa sztucznego (w tym worki) lub metalowe o następujących pojemnościach: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;

2) worki zróżnicowane kolorystycznie  do selektywnej zbiórki odpadów:

a) kolor niebieski-papier i tektura

b) kolor zielony-szkło

c) kolor żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l;

4) kontenery o pojemności 1,5 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 10,0 m3; 11,0 m3;

5) kompostowniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 lipca 2017 r.,  zmieniły się kolory worków przeznaczonych na selektywnie zebrane odpady komunalne (surowce wtórne).

Przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany do bieżącego wyposażenia nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilkowice w worki,  w których  gromadzone będą odpady w sposób selektywny wg ustalonej kolorystyki:

 

- kolor niebieski – papier i tektura

- kolor zielony – szkło

- kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,    metal.

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie w www.wilkowice.pl, w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami –SEGREGACJA ODPADÓW

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych dostarczane są worki na odpady zebrane w sposób selektywny przez Ekoład Sp. z o.o. Otrzymana ilości worków uzależniona jest od ilości worków z surowcami wtórnymi jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu. Przykładowo jeśli z danej nieruchomości zostaną oddane 3 worki z frakcjami zebranymi w sposób selektywny to otrzymają państwo również 3 worki na kolejny miesiąc na selektywną zbiórkę odpadów.

WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE) WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY STANOWIACE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE) ORAZ POPIÓŁ.

II. HARMONOGRAM

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na rok 2018 r., dostępny jest na stronie internetowej www.wilkowice.pl , w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami -Harmonogram odbioru, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Facebooku Gminy Wilkowice.

III. POPIÓŁ

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2018 r., dla Gminy Wilkowice od października 2017r., do końca maja 2018 r., w drugim terminie – odbierany będzie tylko i wyłącznie popiół (wystawiony w kubłach umożliwiających mechaniczny ich załadunek i odbiór przez podmiot odbierający lub workach).

Niedozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Należy przypomnieć, że pojemniki z popiołem oraz zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu dla danego rejonu do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.

Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.


Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach .

IV. WIELKOGABARYTY

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2018 r., dla Gminy Wilkowice wrzesień jest miesiącem odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości przez podmiot odbierający. W pozostałych miesiącach istnieje możliwość dostarczenia ich do PSZOK przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach własnym transportem z uwzględnieniem obowiązującego limitu ( do 150 kg rocznie).

Jednocześnie przypominamy, że za odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.

Dlatego też podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych  będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

- remontowo-budowlane ( umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki,  

  panele, okna, ramy okienne)

 -odzież

- sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady te utylizowane są oddzielnie od odpadów  

  wielkogabarytowych

- kosiarki spalinowe

- odpady ogrodowe

- zużyte opony

- części samochodowe.

Prosimy o niewystawianie takich odpadów w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady takie (za wyjątkiem części samochodowych) są odbierane, po dostarczeniu własnym transportem, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy  ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.

V. OPŁATA

Terminy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2018 r.,  zgodnie z uchwałą nr VIII/61/2015  Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

1) do 28 lutego za I kwartał;

2) do 31 maja za II kwartał;

3) do 31 sierpnia za III kwartał;

4) do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę uiszcza się na indywidualne konto wskazane w wymiarze opłaty.

 

VI. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W uchwale nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, została określona częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych:

1. nieselektywnie zebrane odpady - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,

2.selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło- jeden raz w miesiącu,

3. popiół- jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku,

4. odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a nieruchomość wykorzystana jest do: prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji. W miesiącach, w których na nieruchomości powstają odpady komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z deklaracją, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

 

VII. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek-Piątek 800-1600

Sobota 800-1400

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:

 

a. Odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Wilkowicach (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one
 z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,

c. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów,

d. Zastosowanie się do  zapisów Regulaminu PSZOK-u.

Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości do PSZOK, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.

 PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W PSZOK  przyjmowane są odpady  komunalne powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy:

 • papier i tektura,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 • szkło oraz opakowania ze szkła,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • gleba i ziemia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,
 • odzież i tekstylia.

Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów.

Ponadto przeterminowane leki można dostarczyć do niżej wymienionych punktów na terenie Gminy:

 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18,
 • Apteka Dbam o Zdrowie przy ul. Wyzwolenia 31 w Wilkowicach,

 

 

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

a. azbestu,

b. części samochodowych (tj. reflektory, szyby itp.),

c. odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d. odpady w opakowaniach cieknących,

e. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych,

f. wskazujących na źródło ich pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,

g. zmieszanych odpadów komunalnych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. np. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie)

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość
po segregacji ) odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami - Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 00 77 wew. 402, blipart@wilkowice.pl, eduraj@wilkowice.pl

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 13:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie