GOSPODARKA ODPADAMI


GOSPODARKA ODPADAMI

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017

Nowy wymiar opłaty wraz decyzją określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok dla właścicieli nieruchomości, którzy upoważnili Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej oraz dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość zostanie wygenerowany na podstawie ostatniej złożonej deklaracji. Ww. wymiary oraz decyzje będą do odbioru wraz z wymiarem podatkowym u sołtysów poszczególnych sołectw w dniach i godzinach ich urzędowania w miesiącu lutym 2017 r.

Właściciele, którzy nie dokonali powyższego upoważnienia, powinni byli złożyć deklarację zmieniającą do 31 grudnia 2016 roku. W przeciwnym wypadku należy uczynić to w jak najszybszym terminie i wyliczyć samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej, ze względu na upływający w miesiącu lutym termin płatności za I kwartał 2017 r.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie Gospodarki Odpadami UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH.

 W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następujących odpadów:

a.  zielonych   – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon  – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  – do 150 kg rocznie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANO-REMONTOWYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr LII/439/2014
w sprawie zmiany: uchwały XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 Rady Gminy Wilkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadzono limit w ilości do 1 tony w ciągu roku kalendarzowego dla całej nieruchomości. Dlatego odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagające pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomności do Gminnego Punktu Selektywnego Zbiernia Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości nie większej niż 1 tona w ciągu roku dla całej nieruchomości. Jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości na podstawie wystawionej faktury przez prowadzącego PSZOK czyli firmę Ekoład sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami dot. gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.


HARMONOGRAMY

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2017 zostały dostarczone mieszkańcom przez spółkę Ekoład w miesiącu grudniu. Harmonogramy dostępne były również w grudniowym wydaniu Głosu Gminy Wilkowice oraz dostępne są na Facebooku Gminy Wilkowice a także do pobrania na stronie www.wilkowice.pl -> Ekologia -> Gospodarka Odpadami ->NOWE HARMONOGRAMY.

WYMIAR OPŁATY NA ROK 2017

Właściciele nieruchomości, rozliczający się w oparciu o ilość zużytej wody
z danej nieruchomości, którzy NIE UDZIELILI stosownego upoważnienia dla Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych ze spółek wodociągowych, zobowiązani są złożyć nową deklarację zmieniającą po dokonaniu ostatniego w tym roku odczytu wodomierza przez właściwą spółkę wodociągową/kanalizacyjną oraz wyliczyć w niej samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej.

Dla pozostałych właścicieli tj. tych którzy upoważnili Wójta Gminy Wilkowice do pobrania niezbędnych danych ze spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o ilość osób z danej nieruchomości zostanie wyliczony wymiar opłaty, który będzie do odbioru wraz z podatkami na rok 2017 u sołtysów w dniach ich urzędowania. Osobom, które nie odbiorą wymiaru opłaty w stosownym terminie zostanie on dostarczony pocztą. Numery kont indywidualnych, na które uiszczana była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 pozostają bez zmian.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Gmina Wilkowice przejęła obowiązki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy udziale firmy Ekoład Sp. z o.o. wybranej w drodze przetargu. Najważniejszym założeniem nowego systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, w tym zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez ich składowanie w kompostownikach.

Na terenie naszej Gminy nowym systemem zostaną objęte wszystkie rodzaje nieruchomości
tj. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czyli takie gdzie prowadzona jest np. działalność gospodarcza, instytucje publiczne- szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia oraz domki letniskowe.

I. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemniki/ worki o określonej pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 1100l. Zalecamy do selektywnej zbiórki odpadów worki przeźroczyste/ lekko przeźroczyste (kolor np. niebieski, zielony itd.-oprócz koloru czarnego) natomiast na odpady zmieszane, które stanowią pozostałość po segregacji proponujemy pojemniki w kolorze dowolnym (ważne, aby pojemniki
te posiadały zaczepy umożliwiające załadunek mechanicznym pojazdom obsługującym) lub worki w kolorze czarnym.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych dostarczane są worki na odpady zebrane w sposób selektywny przez Ekoład Sp. z o.o. Otrzymana ilości worków uzależniona jest od ilości worków z surowcami wtórnymi jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu. Przykładowo jeśli z danej nieruchomości zostaną oddane 3 worki z frakcjami zebranymi w sposób selektywny to otrzymają państwo również 3 worki na kolejny miesiąc na selektywna zbiórkę odpadów.

WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE) WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY STANOWIACE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE) ORAZ POPIÓŁ.

II. HARMONOGRAM

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na rok 2017 r., dostępny jest na stronie internetowej www.wilkowice.pl , w zakładce Ekologia-Gospodarka Odpadami -Harmonogram odbioru, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Facebooku Gminy Wilkowice.

UWAGA! Zostały wprowadzone zmiany ulic w poszczególnych rejonach. Prosimy o dokładne sprawdzenie daty odbioru odpadów dla swojego rejonu.

III. POPIÓŁ

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2017 r., dla Gminy Wilkowice od października 2016r., do końca maja 2017r., w drugim terminie – odbierany będzie tylko i wyłącznie popiół (wystawiony w kubłach umożliwiających mechaniczny ich załadunek i odbiór przez podmiot odbierający lub workach).

Nie dozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Należy przypomnieć, że pojemniki z popiołem oraz zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu dla danego rejonu do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.

Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.


Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach .

IV. WIELKOGABARYTY

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2017 r., dla Gminy Wilkowice wrzesień jest miesiącem odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości przez podmiot odbierający. W pozostałych miesiącach istnieje możliwość dostarczenia ich do PSZOK przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach własnym transportem z uwzględnieniem obowiązującego limitu ( do 150 kg rocznie).

V. OPŁATA

Terminy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2016 r.,  zgodnie z uchwałą nr VIII/61/2015  Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

1) do 28 lutego za I kwartał;

2) do 31 maja za II kwartał;

3) do 31 sierpnia za III kwartał;

4) do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę uiszcza się na indywidualne konto wskazane w wymiarze opłaty.

 

VI. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W uchwale nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, została określona częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych:

1. nieselektywnie zebrane odpady - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,

2.selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło- jeden raz w miesiącu,

3. popiół- jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku,

4. odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a nieruchomość wykorzystana jest do: prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji. W miesiącach, w których na nieruchomości powstają odpady komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z deklaracją, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

 

VII. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek-Piątek 800-1600

Sobota 800-1400

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:

 

a. Odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Wilkowicach (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one     z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,

c. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów,

d. Zastosowanie się do  zapisów Regulaminu PSZOK-u.

Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości do PSZOK, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.

 

 PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Do PSZOK-u można dostarczyć:

a. odpady poremontowe i rozbiórkowe - inne niż gruz,

b. gruz (bez domieszek innych odpadów budowlanych),

c. odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,

d. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

e. odpady wielkogabarytowe,

f. opony,

g. papier, karton,

h. tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE),

i. opakowania ze szkła,

j. opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa, butelki PET),

k. opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące z gospodarstw domowych,

l. odpady problemowe typu m.in. tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, i opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego,

m. odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.)

n. baterie i akumulatory,

o. popiół,

p. szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych,

q. leki

 

Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów.

 

 PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

a. azbestu,

b. części samochodowych (tj. reflektory, szyby itp.),

c. odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d. odpady w opakowaniach cieknących,

e. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych,

f. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,

g. zmieszane odpady komunalne

Od miesiąca grudnia 2014r., jeśli wykonywany jest remont na nieruchomości we własnym zakresie,  przed wywiezieniem do PSZOK odpadów pochodzących z remontu, należy zgłosić taki fakt do referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Wilkowice w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów remontowo budowlanych oraz gruzu z nieruchomości do PSZOK. Natomiast jeśli remont jest wykonywany przez specjalistyczną firmę remontowo budowlaną odpady te powinny być dostarczone do PSZOK odpłatnie przez podmiot wykonujący usługę jako pochodzące z działalności gospodarczej i firma wykonująca taki remont otrzymuje fakturę oraz ponosi koszt ich zagospodarowania.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. np. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie)

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość
po segregacji ) odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami - Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 00 77 wew. 402, blipart@wilkowice.pl, eduraj@wilkowice.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Klaudia Górny
email: kgorny@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  11‑01‑2013 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2017 13:27:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie